Konkurs na projekt logo

Dział: Aktualności
Czytany 1831 razy
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach ogłasza konkurs na stworzenie projektu logo "Fabryki Pomysłów"

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie projektu logo inicjatywy "Fabryka Pomysłów". Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 roku, więcej szczegółów i warunki udziału znajdziecie w regulaminie Konkursu.

Fabryka Pomysłów, to inicjatywa podjęta przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach we współpracy działającymi na terenie powiatu chojnickiego przedsiębiorcami. Celem Fabryki Pomysłów jest promowanie i pomoc w realizacji innowacyjnych pomysłów z różnych dziedzin życia. W ramach Fabryki Pomysłów powstanie strona internetowa, za pomocą której każda chętna osoba będzie mogła zgłosić swój autorski pomysł, z dowolnej branży lub dziedziny życia. Pomysły te będą oceniane przez Kapitułę Przedsiębiorców, która spotykać się będzie z autorami najciekawszych w opinii Kapituły pomysłów. Celem tych spotkań będzie pomoc autorowi pomysłu w jego wdrożeniu. W zależności od potrzeb, będzie to pomoc w pozyskaniu partnerów do realizacji pomysłu, jego upowszechnianiu i promocji, ustalenie uwarunkowań formalnoprawnych jego realizacji i pomoc w ich spełnieniu, pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania pomysłu lub jego współfinansowanie przez członków Kapituły.

 

REGULAMIN KONKURSU
NA PROJEKT LOGO „FABRYKI POMYSŁÓW”

§1
Organizator

Organizatorem Konkursu na projekt logo inicjatywy „Fabryka Pomysłów”, zwanej dalej „Konkursem” jest Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice.

§2
Udział w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca zasady Konkursu.
3. Uczestnikiem Konkursu mogą być również osoby niepełnoletnie, a pod warunkiem udzielenia zgodny na udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej.
4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§3
Przedmiot konkursu

5. Przedmiotem Konkursu w jest przedstawienie projektu logo, które będzie jednoznacznie kojarzyć się z inicjatywą „Fabryka Pomysłów”, opisaną poniżej.
6. Inicjatywa „Fabryki Pomysłów” została podjęta przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach we współpracy działającymi na terenie powiatu chojnickiego przedsiębiorcami. Celem Fabryki Pomysłów jest promowanie i pomoc w realizacji innowacyjnych pomysłów z różnych dziedzin życia. W ramach „Fabryki Pomysłów” powstanie strona internetowa, za pomocą której każda chętna osoba będzie mogła zgłosić swój autorski pomysł, z dowolnej branży lub dziedziny życia. Pomysły te będą oceniane przez Kapitułę Przedsiębiorców, która spotykać się będzie z autorami najciekawszych w opinii Kapituły pomysłów. Celem tych spotkań będzie pomoc autorowi pomysłu w jego wdrożeniu. W zależności od potrzeb, będzie to pomoc w pozyskaniu partnerów do realizacji pomysłu, jego upowszechnianiu i promocji, ustalenie uwarunkowań formalnoprawnych jego realizacji i pomoc w ich spełnieniu, pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania pomysłu lub jego współfinansowanie przez członków Kapituły.
7. Każdy uczestnik Konkursu na projekt logo może złożyć w Konkursie tylko jedną pracę.
8. Prace powinny być realizowane indywidualnie.
9. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§4
Cel Konkursu oraz jego przebieg

1. Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego projektu logo, który stanowić będzie podstawę do stworzenia identyfikacji wizualnej strony internetowej oraz innych materiałów związanych z inicjatywą „Fabryka Pomysłów”.
2. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów identyfikacyjnych, promocyjnych oraz reprezentacyjnych.
3. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach w zakresie inicjatywy „Fabryka Pomysłów”, w szczególności umieszczane będzie na: ulotkach, plakatach, w Internecie oraz gadżetach promocyjno-reklamowych, na nośnikach elektronicznych, nośnikach reklamy zewnętrznej.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwała komisja, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora (Komisja Konkursowa).
5. Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu oraz Regulamin Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www: www.cewchojnice.eu oraz na profilu Facebook Organizatora Konkursu: www.facebook.com/centrumedukacyjnowdrozeniowe.
6. Prace konkursowe można nadsyłać w terminie od 1 kwietnia 2021 do 31 maja 2021
7. Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace w terminie do 30 dni od daty zakończenia terminu składania prac.
8. Plebiscyt internetowy w Konkursie trwa od zamieszczenia prac konkursowych na profilu Facebook Organizatora do dnia 30 czerwca 2021.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 10 dni od zakończenia Konkursu przez wywieszenie listy nagrodzonych prac oraz zawiadomienie zwycięzców Konkursu.
10. Data i miejsce wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie Organizatora i przekazana zwycięzcom Konkursu drogą mailową lub telefoniczną z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, a także w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie niewystarczająca do przeprowadzenia Konkursu.

§5
Wymagania, jakie musi spełniać praca konkursowa

1. Logo należy przygotować w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej na kartce w formacie nie większym niż A3 albo dostarczyć w wersji elektronicznej za zewnętrznym nośniku danych w formacie grafiki rastrowej (formaty: TIFF, PNG, GIF, BMP lub PSD) lub wektorowej (w formatach: SVG lub CDR) w rozdzielczości minimum 300 dpi oraz w formacie PDF. Zarówno wersję papierową, jak i wersje elektroniczne zapisane na zewnętrznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive), należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Konkurs na logo”.
2. Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
3. Logo powinno być proste, łatwe do zapamiętania i ponadczasowe, musi spełniać następujące warunki:
a) być stworzone samodzielnie przez uczestnika Konkursu i nie może być kopią, ani przeróbką cudzego utworu,
b) nie że być objęte prawami autorskimi osób trzecich,
c) powinno jednoznacznie kojarzyć się z inicjatywą „Fabryka Pomysłów”,
d) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych,
e) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator,
f) nie może zawierać elementów rasistowskich, treści obscenicznych, słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe.
g) prace Konkursowe nie powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem uczestnika, ani w żaden inny sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację autora.
4. Do każdej pracy przedstawionej w Konkursie dołączony powinien zostać wypełniony przez uczestnika i podpisany Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do Regulaminu.
5. W przypadku osób niepełnoletnich Formularz zgłoszeniowy podpisuje opiekun osoby niepełnoletniej, który tym samym wyraża zgodę na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej.

§6
Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w ust. 2 poniżej, pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami określonymi w §5 niniejszego Regulaminu.
2. Prace konkursowe mogą być składane w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 do dnia 31 maja 2021 roku do godz. 16.00, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Organizatora.
3. Prace Konkursowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Konkurs na logo Fabryki Pomysłów” osobiście, lub przesłać pocztą na adres Organizatora:

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a
89-600 Chojnice
recepcja (parter),
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00

4. W przypadku prac nadesłanych pocztą wiążąca jest data wpływu.
5. W przypadku prac wrzuconych do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przed budynkiem wiążąca jest data wyjęcia dokumentu ze skrzynki i zarejestrowania w korespondencji przychodzącej. Korespondencja wyjmowana jest ze skrzynki codziennie do godz. 16.00.
6. Prace złożone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Organizator.
8. Prace nagrodzone w Konkursie nie będą zwracane uczestnikom.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zniszczenia pozostałych prac, w przypadku ich nie odebrania w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia konkursu.

§7
Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Wszystkie prace podlegać będą ocenie przez Komisję Konkursową, a także wezmą udział w plebiscycie na najlepsze prace, zgodnie z zasadami określonymi w §8.
2. Nagrodzone zostaną prace, którym przyznana zostanie nagroda główna przez Komisję Konkursową oraz prace, które w plebiscycie otrzymają najwięcej głosów.
3. Komisja Konkursowa przyznaje jedną Nagrodę Główną.
4. Kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność i walory artystyczne każdej z prac konkursowych Komisja Konkursowa w sposób arbitralny wybierze zwycięską pracę.
5. Komisja Konkursowa może poza przyznaniem Nagrody Głównej przyznać również wyróżnienia dla innych prac.
6. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, określonych w §5, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) walory estetyczne,
b) czytelność komunikatu,
c) walory kompozycyjne,
d) możliwości wykorzystania prac w identyfikacji wizualnej, w tym możliwości techniczne eksploatowania projektu na różnych obszarach.
7. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§8
Plebiscyt na najlepsze logo

1. Warunkiem uczestnictwa w plebiscycie internetowym jest posiadanie aktywnego konta na portalu społecznościowym www.facebook.com.
2. Plebiscyt internetowy w Konkursie trwa od 2 czerwca 2021 do 30 czerwca 2021 roku.
3. Organizator utworzy galerię Konkursową, w której umieści odpowiednio prace w postaci zdjęcia, skanu lub inny, pozwalający na pokazanie pracy konkursowej.
4. Głosowanie na prace będzie odbywało się w galeriach za pomocą przycisku „Lubię to”. Inne reakcje nie będą liczone do ogólnego podsumowania.
5. Ważny głos mają tylko fani strony Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Głosować mogą tylko osoby fizyczne posiadające autentyczne konta na facebook.com. Można oddać jeden głos pod każdą pracą. Każdy uczestnik Konkursu może zachęcać do głosowania na swoją pracę konkursową.
6. W przypadku naruszenia warunków o których mowa w §5, Organizator może upomnieć autora pracy, a także dokonać dyskwalifikacji za rażące naruszenie Regulaminu.
7. W plebiscycie internetowym, w każdej kategorii wygra jedna osoba, której praca uzyska najwięcej prawidłowo oddanych głosów (za pomocą przycisku „Lubię to”). W przypadku sytuacji kiedy, dwie lub więcej prac konkursowych uzyska taką samą ilość głosów, zwycięzcę wskaże Komisja Konkursowa.
8. W trakcie plebiscytu internetowego zakazuje się używania komentarzy zawierających słowa powszechnie uznane za niedozwolone lub obraźliwe, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację (np. ras, orientacji seksualnej).

§9
Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są 2 nagrody główne:
a) Nagroda Komisji Konkursowej,
b) Nagroda w plebiscycie internetowym.
2. Każdemu zwycięzcy przyznana zostanie wybrana przez niego nagroda, którą może być: tablet graficzny, kamera sportowa GoPro albo aparat do fotografii natychmiastowej.
3. Wartość nagrody nie będzie przekraczać kwoty 600,00 zł.
4. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcy Konkursu po zawarciu umowy, o której mowa w §10.
5. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub nieuczciwości w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego uczestnika z Konkursu.
6. Organizator ma prawo wykluczyć z listy nagrodzonych uczestnika, jeśli okaże się, że naruszył on prawa autorskie osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest w takim przypadku do zwrotu nagrody.
7. Organizator prześle zwycięzcom Konkursu zawiadomienie o wygranej drogą mailową lub telefonicznie, za pomocą SMS. W przypadku braku zgłoszenia się zwycięzcy lub braku odpowiedzi na wiadomość Organizatora w ciągu 7 dni od wysłania wiadomości, prawo do nagrody przepada. Autorzy prac, które nie zostały nagrodzone, nie będą powiadamiani.
8. W przypadku, gdy zwycięzca odmówi odebrania nagrody głównej, odmówi podpisania umowy określonej w §10, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się w terminie określonym w ust. 7, nagroda przepada.

 

§10
Wykorzystanie projektu i prawa autorskie

1. W ciągu 10 dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu Organizator zawrze z autorem nagrodzonego projektu, a w przypadku osób niepełnoletnich – z opiekunem prawnym, odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:
a) utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy projektu logo każdą możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, analogową, cyfrową),
b) wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci komputerowej, multimedialnej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
c) publicznego udostępniania, wyświetlania, wystawiania w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w Internecie, w prasie, na plakatach, w folderach i ulotkach,
d) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia projektu modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań projektu.
2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej, z tytułu jej niewykorzystania, albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
3. Wzór umowy przeniesienia praw autorskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§11
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
4. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019.1781) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Facebook Organizatora.
6. Ewentualne spory między uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

 

Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze.

Strona: cewchojnice.eu
Więcej w tej kategorii: Powstaje Fabryka Pomysłów! »
Eksperymentarium

Śniadania biznesowe

Konferencje, szkolenia, targi itp

Zielony Tydzień Zawodowca

Zielony Tydzień Zawodowca

12 Lut 2024 Konferencje i szkolenia

Bezpieczna praca i środowisko

Bezpieczna praca i środowisko

23 Paź 2023 Konferencje i szkolenia

Konsultacje dla klimatu

Konsultacje dla klimatu

19 Paź 2023 Konferencje i szkolenia

CEW na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej
 

O projekcie

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach to Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Więcej

Na stronie

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Dane kontaktowe

  • ul. Piłsudskiego 30 a,
    89-620 Chojnice
  • +48 52 334 44 50
  • +48 52 334 44 51