Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego poprzez utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. Celem bezpośrednim jest stworzenie przestrzeni i funkcjonalności zapewniającej kreowanie procesów proinnowacyjnych w subregionie chojnicko-człuchowskim. Projekt zakłada również stworzenie nowego produktu, jakim są specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze.

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach (Powiat Chojnicki) we Współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą realizują projekt „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPPM.05.05.00-22-0028/16-00 zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk oraz Powiatem Chojnickim z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice reprezentowanym przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice.

Wartość projektu:    1 336 820, 04 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 136 297,03 zł

Beneficjent: Powiat Chojnicki – Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach

Partner: Sopocka Szkoła Wyższa

Biuro projektu: CEW, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice, pok. 301

Grupa docelowa: osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku
pracy i które:
- zamieszkują na terenie województwa pomorskiego;
- są w wieku  aktywności zawodowej;
- są pracownikami mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, albo podmiotu ekonomii społecznej.

Cel projektu: podniesienie kompetencji pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, by zapewnić ich rozwój zawodowy. Poprawa sytuacji na rynku pracy osób pracujących dzięki realizacji szkoleń i kursów zawodowych.

Okres realizacji projektu: 15 czerwiec 2017 – 31 marzec 2020

W ramach projektu realizowane będą szkolenia językowe (angielski, niemiecki), komputerowe (m.in. pakiety biurowe, graficzne, tworzenie stron internetowych), prawa jazdy (kat. A, B, C, B+E, C+E), kursy rachunkowości (podstawowe i zaawansowane), kursy kadrowe oraz związane z obsługą klienta. Ponadto realizowane będą kursy zawodowe dla operatorów koparko-ładowarek, obsługi podnośników koszowych, nadające uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych(uprawnienia G1, G2, G3), a także nadające uprawnienia do eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, tzw. ,, szkolenia ozonowe”(kat.I i II).

Wszystkie kursy kończyć się będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje/kwalifikacje.

 

Etykiety

Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach (Powiat Chojnicki) we Współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą realizują projekt „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPPM.05.05.00-22-0028/16-00 zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk oraz Powiatem Chojnickim z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice reprezentowanym przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice.

Wartość projektu:    1 336 820, 04 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 136 297,03 zł

Beneficjent: Powiat Chojnicki – Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach

Partner: Sopocka Szkoła Wyższa

Biuro projektu: CEW, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, 89-600 Chojnice, pok. 301

Grupa docelowa: osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku
pracy i które:
- zamieszkują na terenie województwa pomorskiego;
- są w wieku  aktywności zawodowej;
- są pracownikami mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, albo podmiotu ekonomii społecznej.

Cel projektu: podniesienie kompetencji pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, by zapewnić ich rozwój zawodowy. Poprawa sytuacji na rynku pracy osób pracujących dzięki realizacji szkoleń i kursów zawodowych.

Okres realizacji projektu: 15 czerwiec 2017 – 31 marzec 2020

W ramach projektu realizowane będą szkolenia językowe (angielski, niemiecki), komputerowe (m.in. pakiety biurowe, graficzne, tworzenie stron internetowych), prawa jazdy (kat. A, B, C, B+E, C+E), kursy rachunkowości (podstawowe i zaawansowane), kursy kadrowe oraz związane z obsługą klienta. Ponadto realizowane będą kursy zawodowe dla operatorów koparko-ładowarek, obsługi podnośników koszowych, nadające uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych(uprawnienia G1, G2, G3), a także nadające uprawnienia do eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, tzw. ,, szkolenia ozonowe”(kat.I i II).

Wszystkie kursy kończyć się będą egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje/kwalifikacje.

 

Etykiety

Komunikacja w miejscu pracy, czyli jak ze sobą rozmawiać, by nie zacząć się unikać. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5: Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Na podstawie Rozdziału XIV ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi z dnia 16.10.2017 roku, Zamawiający: Powiat Chojnicki / Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30 a, 89-600 Chojnice, informuje,
że w niniejszym postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą ofertę w ramach ww. zamówienia publicznego wybrano ofertę Wykonawcy:

Część nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego wraz z egzaminem – pakiet biurowy podstawowy - dla osób pracujących w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej.

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2

85-229 Bydgoszcz

Część nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie zarządzania – sprzedaż i obsługa klienta wraz z egzaminem - dla osób pracujących w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej.

Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Garbary 2

85-229 Bydgoszcz

Etykiety

Zapraszamy osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Eksperymentarium
Śniadania biznesowe

Konferencje, szkolenia, targi itp

Matematyka królową nauk

Matematyka królową nauk

26 Wrz 2016 Konferencje i szkolenia

Współpraca miast Chojnice i Emsdetten

Współpraca miast Chojnice i Emsdett…

07 Cze 2016 Konferencje i szkolenia

Projektuj w 3D

Projektuj w 3D

05 Maj 2016 Konferencje i szkolenia

CEW na Facebooku

Biuletyn Informacji Publicznej